Rate this page

دودکش :

ساخت این سیستم به علت حرارت زیاد معمولا از ورق های سیاه با ضخامت های بالا با عایق و رنگ نسوز

با اتصال فلنج اجرا می شود.         

ضخامت ورق ها و مدل ورق انتخابی بوده و باکمک ( هوباد صنعت ) قابل اجرا میباشد. :p>