Rate this page

دمپرگرد :

تمامی قابلیت دمپرهای چهارگوش رانیز می توان به صورت گرد هم اجراکرد.

( موتوری-دستی-ضدحریق-بادی )

در این مدل دمپر اگر ابعاد بزرگ یا اگر فشار هوا زیاد باشد باید از مدل تبدیل دار ( چهارگوش به گرد )

استفاده کرد.