Rate this page

این نوع دمپر معمولا برای اطفاع حریق بوده و به صورت پره باز نصب میشود. در این حالت می توان از فنر و فیوز

های تایید شده آتشنشانی که در حین حریق فیوز عمل خواهد کرد استفاده کرد که این عمل به صورت موتوری هم

قابل اجرا خواهد بود.

دمپر ضد حریق در مناطقی نصب می شوند که کانال از دیوارهای محفظه آتش یا جدار آتش به

عنوان بخشی از استراتژی کنترل آتش، عبور کرده است. در شرایط عادی این دمپرها با استفاده از

فیوزها باز نگه داشته می شوند.

زمانی که دمپرها در معرض حرارت قرار بگیرند این لینک های فیوزی ذوب شده و اجازه می دهند

که دمپرها با استفاده از یک فنر بسته شوند. فیوزها به دمپرها متصل شده اند می توان دمپرها را

به صورت دستی تست کرد.