تمام نوشته های پوریا

27آوریل/18
دمپر پشت دریچه ای

دمپر پشت دریچه ای

دمپر پشت دریچه ای دمپر پشت دریچه ای برای انشعاب گرفتن از کانالهای انتقال هوا راه های مختلفی نظیر Take Off گرفتن وجود دارد. اما در مکانهایی که محدودیت فضا وجود داردبیشتر…

27آوریل/18
دمپر کانال دستی

دمپر کانال دستی

دمپر کانال دستی دمپر کانال دستی در دو نوع هستند که شامل مدل‌های نام برده است.  1- دمپر دستی در کانال گرد  2- دمپر دستی در چهار کانال دمپرها طبق موقعیت تیغهبیشتر…

29دسامبر/14
دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومی

دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومی

دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومی دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومی جهت استفاده در کانال برگشت روی دیوار و به دلیل ظرافت پروفیل پره در محلهای دور از امکان ضربه قرار میگیرند. بابیشتر…