دمپر کانال دستی

دمپر کانال دستی دمپر کانال دستی در دو نوع هستند که شامل مدل‌های نام برده است.  1- دمپر دستی در کانال گرد  2- دمپر دستی در چهار کانال دمپرها طبق موقعیت تیغه … ادامه خواندن دمپر کانال دستی