این نوع دمپر معمولا برای اطفاع حریق بوده و به صورت پره باز نصب میشود. در این حالت می توان از فنر و فیوز

های تایید شده آتشنشانی که در حین حریق فیوز عمل خواهد کرد استفاده کرد که این عمل به صورت موتوری هم

قابل اجرا خواهد بود.